• Milli Müdafa cd. 12/15 Güvenpark Kızılay Çankaya Ankara

Ankara’nın SRC Eğitim Merkezinde 15 günde SRC almanız mümkün. Her ayın 1 inde kayıt yaptıran en geç 15 inde SRC sınavına girebiliyor. Kayıt dönemi bitmeden kayıt yaptırın  15 günde SRC belgenizi alın  ve işe başlayın.

Daha detaylı bilgi için 0(312) 231 99 19 numaralı telefondan lütfen bize ulaşınız

ANKARA SRC EĞİTİM KURSU

Alanında uzman kadromuz ve eğitmenlerimizle SRC, ODY ve ÜDY branşlarında eğitim vermekteyiz.

100 den fazla şirket ve kamu kuruluşuna hizmet veren grubumuz 3.000 den fazla müşteri memnuniyetine erişen bireysel pörtföyü ile sürekli kendini yenileyen bir yapı ve anlayışla sadece ve sadece eğitim ile ilgileniyoruz.

Hedefimiz ‘bilgi’,’disiplin’ ve ‘iyi hizmet’in müşterinin seçimini sağlayacak unsurlar olduğunu unutmadan müşterilerimizin güçlü hissetmelerini sağlamak, dürüst, güvenilir, şeffaf ve yenilikçi bir yaklaşımla, müşteri mutluluğu ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini her şey den önde tutan bir anlayış içinde hizmet vermektir.

Eğitimler

FAQ

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri tamamlayanlara veya bu eğitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam edilen/edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi olanları ve bunlara eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile eğiticileri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” a dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununu, Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını, Eğitim Merkezi: Mesleki yeterlilik eğitiminin verildiği yeri, Yönetmelik: Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğini, KTY: 25.02.2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğini, Mesleki yeterlilik : Mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı, Mesleki saygınlık: Ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, Mesleki yeterlilik eğitimi: KTY kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla verilecek eğitimi, Mesleki yeterlilik belgesi: Bu Yönetmelikte öngörülen ve kişilerde mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren belgeyi, Mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında mesleki yeterlilik eğitimi vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça verilecek yetki belgesini, Mesleki yeterlilik sınavı: Kişilerde mesleki yeterliliğin bulunup bulunmadığının anlaşılması amacıyla yapılacak sınavı, Mesleki yeterlilik eğitimi tamamlama belgesi: Mesleki yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlara bu eğitimi veren kuruluşça verilen belgeyi, Saymanlık: Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığını Üst düzey yönetici (ÜDY): KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumundaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri, Orta düzey yönetici (ODY): KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri, Sektör kuruluşu: Üyeleri gerçek veya tüzel kişiler olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve üyelerinin en az % 80’i yetki belgesi sahibi olarak KTY kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek, vakıf, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarını, Sürücü (SRC): Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, Şube: Bir yetki belgesi sahibinin merkezi işyeri adresi dışında aynı faaliyeti gösterdiği birimini, ifade eder.

Denetim Madde 43- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahiplerinin bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, valilikler ile belirleyeceği diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeli aracılığıyla yapar. Bakanlık, eğitim merkezlerinin her çeşit işlem, karar, faaliyet ve evrakını, ilgili diğer makamların görev alanları ile ilgili olan denetim hakları saklı kalmak kaydı ile denetlemeye yetkilidir. Denetimler re’sen yapılabileceği gibi üçüncü kişilerin şikâyeti üzerine de yapılabilir. Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır. Denetimle Görevli ve Yetkili Kuruluşlar Madde 44- Valilikler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanır. Ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından Bakanlığın belirlediği kişiler, denetim yapmakla görevli, yetkili ve yükümlüdür. Bu görevlendirme yapılırken ilgili kişinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına Bakanlıkça bilgi verilir. Denetimle görevlendirilenler, görev süreleri boyunca Bakanlıkla işbirliği içinde olmak ve Bakanlık talimatlarını yerine getirmek zorundadırlar. Denetim yapmakla görevlendirilenler, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sırasında tespit ettikleri kusurlara ilişkin tutanakları 15 gün içerisinde Bakanlığa göndermek zorundadır. Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları adli ve ilgili diğer mercilere bildirir ve mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasını ister ve takibini yapar. Denetimle görevlendirileceklerde yüksekokul mezunu olma şartı aranır. İdari Müeyyideler Madde 45- Bu Yönetmeliğin; 12 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 15 (onbeş) ihtar, 13 üncü maddesine aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali halinde 15 (onbeş)’er ihtar, 18 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (i) bendlerine aykırı hareket edenlere her bir bendin ihlali halinde 5 (beş)’er ihtar, 19 uncu maddesinin son fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 (beş) ihtar, 20 inci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali için 20 (yirmi)’ şer ihtar, 21 inci maddesine aykırı hareket edenlere 5 (beş) ihtar, 23 üncü maddesine aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali halinde 5 (beş)’er ihtar, 25 inci maddesine aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar, 26 ıncı maddesine aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar, 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar, 37 inci maddesine aykırı hareket edenlere 40 (kırk) ihtar, verilir. İhtarların Kaldırılması Madde 46- İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin 90 gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtara, 100 milyon Türk Lirası olmak üzere saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu 90 günlük süre içerisinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz. Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. İptaller Madde 47- Bakanlıkça yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olan, Sahibi oldukları Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin geçerlilik süresi boyunca, 15 inci maddedeki şartları haiz olmayan, 46 ıncı maddeye göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısı 50 adete ulaşan, Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavlarında, katılımcılarının üst üste üç kez % 30 (yüzde otuz)’undan fazlası başarısız olan, eğitim kurum/kuruluşunun Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi iptal edilir. Bakanlık; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yanıltıcı bilgi veren ve/veya belgelerde tahrifat yapanlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunur.

Madde 20- Mesleki Yeterlilik Eğitimlerinde; a) Türk veya yabancı ülke üniversitelerinin akademik personeli, b) KTY kapsamındaki faaliyetlerde en az 3 yıl ÜDY olarak çalışan kişiler, c) Kamu kurum ve kuruluşlarında asgari 3 yıl süreyle daire başkanı ve daha üst görevlerde çalışanlar, d) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB)’nin sektörle ilgili birimlerinde ve sektör kuruluşlarında en az 5 yıl yönetici veya uzman olarak çalışanlar, e) Lise ve dengi okullarda görevli öğretmenler, ile bu görevlerden emekli olanlar ve f) Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanlar ihtisas konuları ile ilgili dersleri verebilirler. Bu kişilerin verecekleri dersler konusunda “ihtisas sahibi/uzman” olduğuna dair belgeler eğitim kuruluşu tarafından Bakanlığa verilir. Bakanlık yapacağı incelemede uygun görülmeyen eğiticileri yetki belgesi sahibi kuruluşa bildirir. Yetki belgesi sahibi kuruluş bu kişileri derhal eğitici kadrosundan çıkarır. Eğiticilerin lise veya dengi okul mezunu olmaları şarttır.

Madde 19- Eğitim Merkezinde aşağıdaki kısımların bulunması şarttır. 111 a) Derslik (en az 3 adet), b) Öğretmenler odası c) Sorumlu yönetici odası, d) Büro hizmetleri odası, e) Tuvalet, f) Kütüphane, g) Kantin veya çay ocağı. Yetki belgesi sahipleri Bakanlık’tan onay almak şartıyla, merkezi adresleri dışında şube açabilirler. Eğitim merkezine bağlı şubelerde ise aşağıdaki kısımların bulunması şarttır. a) En az 1 adet derslik, b) Sorumlu yönetici odası, c) Tuvalet. Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nin verileceği eğitim merkezi ve bağlı şubelerinin; a) Açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri/araçları bulunan, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir altyapıya sahip, b) Sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, katılımcılar için rahat, sağlıklı ve güvenli, c) Katılımcıların kullanabileceği panolar ile Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarının asılabileceği/bulundurulabileceği/yerleştirilebileceği uygun yerlere sahip, d) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek eğitim merkezlerine ve dersliklere ilişkin diğer standartlara uygun, olması şarttır. Eğitim merkezinde; sorumlu yönetici, öğretmen, katılımcılar için ayrılan odalar/derslikler, hizmetin gerektirdiği şekilde donatılır. Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sıralanan yapı/araç/gereç özelliklerinin sürekli olarak faal/çalışır ve kullanılır durumda olması şarttır

Madde 21- Mesleki Yeterlilik Eğitim Programları, eğitim kuruluşlarınca yılda asgari 2 dönem halinde düzenlenir. Eğitime Başvuru Esasları Madde 22- Başvurular, eğitimi veren ilgili eğitim kuruluşlarına aşağıdaki belgeler ile yapılır. a) Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe, b) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport örneği, c) Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi, d) Tahsil durumunu gösteren belge. Eğitim kuruluşu, bu genel esasların yanında özel şartlar da isteyebilir. Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi Madde 23- Eğitim kurumu başvuru kabul tarihlerini, her eğitim döneminden en az 1 ay önce kendi eğitim kurumlarında ilan eder. Başvuruların kabul edilip edilmediği, başvuru tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilgiliye bir yazı ile bildirilir. Uygulanacak Eğitim Müfredat Programı Madde 24- Mesleki Yeterlilik Belgelerinin türlerine göre düzenlenecek eğitimlerin müfredat programları AB müktesebatına uygun olarak Bakanlık tarafından belirlenir. Müfredat programlarında; işlenecek dersler, süreleri, genel açıklamalar ile başka tür belge alacaklara uygulanacak fark derslerine ait esas ve usuller belirtilir. Ders Programları ve Süreleri Madde 25- Eğitimlerde bir dersin süresi 50 dakikadır. Her ders arasında 10 dakika dinlenme süresi verilir. Haftalık ders programı, eğitim kurumunun yönetimince tespit edilir. Günlük ders programı 3 saatten az 8 saatten fazla olamaz. Dersliklerde Katılımcı Sayısı Madde 26- Bir derslikte katılımcı sayısı 30 kişiden fazla olamaz. Eğitime Devam Zorunluluğu Madde 27- Eğitime devam zorunludur. Bir eğitim döneminde, toplam ders saatinin 1/5’i kadar devamsızlık yapanların kayıtları o dönem için silinir. Eğitim ücreti ödedikleri halde geçerli bir mazeret sebebiyle eğitime devam edemeyenler, bu durumlarını ilgili eğitim kurumuna bildirmeleri ve belgelemeleri halinde bir sonraki eğitime ücret ödemeden devam edebilirler. Disiplin Madde 28- Eğitimi aksatan, eğitim düzenini bozan katılımcılar eğitim kurumu yönetimince yazılı olarak uyarılırlar. Yapılan uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

İletişim Bilgileri

Ankara Eğitim Merkezi
Milli Müdafa cd. 12/15 Güvenpark Kızılay Çankaya Ankara
0312 231 99 19
0312 231 99 19
0532 402 61 05
info@ankarasrckursu.com

    Hemen Arayın